Τεχνική Υποστήριξη
23990 20321

Ανεστραμμένη Μόνωση – Χρήση DOMOLASTIC

1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
– Καλός καθαρισμός της υφιστάμενης επιφάνειας από σαθρά, σκόνες, κτλ. Σε περιπτώσεις που το υπόστρωμα είναι ιδιαιτέρως σαθρό, συνιστάται να γίνεται η απομάκρυνσή τους με υδροβολή. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από επιφανειακή υγρασία και λιμνάζοντα νερά.
– Σε περίπτωση που οι ρύσεις του υποστρώματος είναι ικανοποιητικές και υπάρχουν ατέλειες (πχ ρωγμές, φωλιές, οπές, κτλ), η επισκευή τους γίνεται με τα επισκευαστικά κονιάματα DOMOREPAIR R2 ή DOMOREPAIR R4, ανάλογα με τις απαιτήσεις και το βάθος της αποκατάστασης.
– Σε περίπτωση που οι ρύσεις του υποστρώματος δεν είναι ικανοποιητικές, συνιστάται να δημιουργηθούν με τσιμεντοκονία ενισχυμένη με την οικοδομική ρητίνη DOMORESIN SP. Επίσης, για την καλύτερη δυνατή πρόσφυση της τσιμεντοκονίας στο υπόστρωμα, συνιστάται συγκολλητική στρώση με DOMORESIN SP (DOMORESIN SP:νερό: τσιμέντο=1:1:2-4κ.β. ή αραιωμένο DOMORESIN SP με νερό σε αναλογία 1:4-5 κ.β.). Απαιτείται η τσιμεντοκονία κλίσεων να εφαρμοστεί όσο η συγκολλητική στρώση είναι ακόμα νωπή.
– Στην ένωση του υποστρώματος με τα κατακόρυφα στοιχεία (πχ στηθαίο, κλιμακοστάσιο, κτλ), κατασκευάζεται λούκι εξομάλυνσης με το επισκευαστικό κονίαμα DOMOREPAIR R2 ή με τσιμεντοκονία ενισχυμένη με την οικοδομική ρητίνη DOMORESIN SP. Όταν απαιτείται ταχύτητα εργασιών, το λούκι εξομάλυνσης μπορεί να κατασκευαστεί και με το ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαμα DOMOREPAIR R3.
– Σε περίπτωση που το υφιστάμενο επίχρισμα στα στηθαία είναι σαθρό, γίνεται αποξήλωσή του, καθαρισμός και στη συνέχεια αποκατάστασή του με τα επισκευαστικά κονιάματα DOMOREPAIR R3 ή DOMOREPAIR R4, ανάλογα με τις απαιτήσεις και το πάχος της αποκατάστασης.

2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ DOMOLASTIC (Α+Β)
– Καλή διαβροχή του υποστρώματος, χωρίς όμως να παραμένουν λιμνάζοντα νερά.
– Αδειάζουμε τα ¾ περίπου του συστατικού Α (υγρό) σε ένα άδειο δοχείο. Προσθέτουμε σιγά σιγά το συστατικό Β (σκόνη). Αναδεύουμε σταθερά και χωρίς διακοπή με αναδευτήρα σε χαμηλές στροφές (300 στροφές/λεπτό) μέχρι το μίγμα να γίνει μία ομοιογενής μάζα, χωρίς σβώλους. Κατόπιν, προσθέτουμε το υπόλοιπο του συστατικού Α.
– Ακολουθεί μία στρώση DOMOLASTIC, σε πλάτος όσο του οπλισμού (πολυεστερικό ύφασμα 60gr/m²) και όσο είναι ακόμα νωπή, εγκιβωτίζεται ο οπλισμός. Συνεχίζεται η εφαρμογή με τον ίδιο τρόπο έως ότου καλυφθεί όλη η επιφάνεια. Ο οπλισμός τοποθετείται με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχει αλληλοεπικάλυψη περίπου 10cm.
– Αφού στεγνώσει η πρώτη στρώση, ακολουθεί άλλη μία σε όλη την επιφάνεια. Η δεύτερη στρώση απλώνεται σταυρωτά και αφού στεγνώσει η πρώτη. Η στεγάνωση επεκτείνεται και στα κατακόρυφα στοιχεία (στηθαία, κλιμακοστάσιο, κτλ.) σε ύψος τουλάχιστον 20cm.

Κατανάλωση DOMOLASTIC:
1,2-1,6kg/m²/mm ανά στρώση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την αποφυγή ρηγματώσεων, το πάχος της εκάστοτε στρώσης DOMOLASTIC δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 1mm.

3. ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
Η τελική επιφάνεια καλύπτεται με τους παρακάτω τρόπους:
1. Επάνω στην στεγνή και στεγανή επιφάνεια γίνεται διάστρωση μη υφαντού γεωϋφάσματος 100% πολυπροπυλενικών ινών, βάρους 200gr/m² DREFON S200 και ακολουθεί εναπόθεση πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης, εκ νέου διάστρωση γεωϋφάσματος και εναπόθεση ταρατσόπλακων ή σκύρων.
2. Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει ελεύθερη τοποθέτηση σύνθετων θερμομονωτικών πλακιδίων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
– Η θερμοκρασία κατά την διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να είναι από +5°C έως +30°C.
– Η φρεσκο-επιχρισμένη επιφάνεια πρέπει να προστατεύεται από τις υψηλές θερμοκρασίες, τον παγετό και την βροχή.


Δείτε εδώ το σχετικό φυλλάδιο


Δείτε εδώ το βίντεο εφαρμογής του προϊόντος:

DOMISSIMA NEWSLETTER