Τεχνική Υποστήριξη
23990 20321

Στεγάνωση Δεξαμενής

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Η διείσδυση υδάτων και υδρατμών στα δομικά υλικά προκαλεί μεγάλες φθορές, ήτοι:
– Διάβρωση και αποσάθρωσή τους
– Χημική διάβρωση και οξείδωση του σιδηρού οπλισμού του σκυροδέματος
– Δημιουργία εξανθημάτων και κηλίδων
– Ανάπτυξη χλωρίδας, λειχήνων και μυκήτων
Πολλά από τα παραπάνω οφείλονται στην άμεση επίδραση της υγρασίας, σε συνάρτηση με τις φυσικές και χημικές ιδιότητες του νερού και των αντίστοιχων δομικών υλικών.
Μια άλλη παράμετρος είναι η σημαντική αύξηση του όγκου του νερού (κατά 10%) από την επίδραση του παγετού, όταν μετατρέπεται από υγρή σε στερεή μορφή. Η καταστροφική επίδραση του παγετού, είναι συνάρτηση του πορώδους του εκάστοτε υλικού και της ποσότητας του νερού που έχει απορροφηθεί.

ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ:
– Η αποφυγή διαρροών από τη δεξαμενή προς το περιβάλλον, εξασφαλίζεται με τη στεγάνωση της δεξαμενής εσωτερικά
– Η αποφυγή εισροής νερού στα δομικά στοιχεία της δεξαμενής, εξασφαλίζεται με τη στεγάνωση της δεξαμενής εξωτερικά (βλ. ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ). Η στεγανολεκάνη δημιουργεί ένα στεγανό περίβλημα όλης της θεμελιώσεως του κτιρίου, μέχρι τη στάθμη του εδάφους.
Σε περίπτωση υπέργειας δεξαμενής, γίνεται στεγανοποίηση εσωτερικά. Η στρώση υγρομόνωσης, πέραν του να είναι αποτελεσματική ως προς την αποφυγή διαρροών, θα πρέπει να είναι σε θέση να ακολουθεί τις συστολο-διαστολές του πυθμένα και των τοιχίων που οφείλονται στην έκθεση της δεξαμενής στις θερμοκρασιακές μεταβολές.

Η στεγάνωση δεξαμενής με συνθετική μεμβράνη PVC καλύπτει τις παραπάνω ανάγκες. Σε περίπτωση δεξαμενής πόσιμου νερού, απαιτείται η χρήση ειδικής συνθετικής μεμβράνης Flagon AT, πάχους 1,5mm, η πρώτη ύλη της οποίας επιτρέπει στο τελικό προϊόν να έρθει σε επαφή με πόσιμο νερό χωρίς να επιφέρει κάποιες επιβλαβείς συνέπειες.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ασ
(Σχ.1 Γενική διάταξη: λεπτομέρειες Α,Β,Γ,Δ)

1. Η στεγάνωση πυθμένα γίνεται με ελεύθερη διάστρωση της Flagon AT και θερμοκόλληση των ραφών με αυτόματο ή χειροκίνητο μηχάνημα κόλλησης. Η στρώση υγρομόνωσης του πυθμένα στερεώνεται μηχανικά περιμετρικά με λάμα (βλ. ΣΧ. 2)
ψω
(Σχ.2 Λεπτομέρεια Β)

2. Η στεγάνωση κατακόρυφων στοιχείων γίνεται επίσης με ελεύθερη τοποθέτηση των ρολών της συνθετικής μεμβράνης και η κόλλησή τους γίνεται με μηχάνημα θερμού αέρα στις ραφές, αφού έχει προηγηθεί η μηχανική στερέωσή τους με μεταλλική ή πλαστικοποιημένη λάμα (βλ. Σχ. 3). Σε κάθε περίπτωση πρέπει να βρίσκεται πάνω από την έξοδο της υπερχείλισης της δεξαμενής.
Ακολουθεί η θερμοκόλληση της μεμβράνης που καλύπτει τα κατακόρυφα στοιχεία (τοιχία) με αυτή του πυθμένα, πέραν της περιμετρικής μηχανικής στερέωσης της τελευταίας (βλ. ΣΧ. 2).
ςε
(Σχ. 3 Λεπτομέρεια Γ)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Η στεγάνωση στα σημεία εισόδου – εξόδου μεταλλικών σωλήνων στα τοιχία της δεξαμενής, γίνεται όπως φαίνεται στο Σχ. 4
ωβ
(Σχ. 4 Λεπτομέρεια A)

ενώ οι τρύπες στις φλάντζες (μεταλλικές / νεοπρέν) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον στο μέσον, αν όχι προς το κέντρο της διατομής (βλ. Σχ. 5)
γφ
(Σχήμα. 5)

2. Η εκκένωση της δεξαμενής θα πρέπει να γίνει στο χαμηλότερο σημείο, λαμβάνοντας υπόψη την κατασκευαστική λεπτομέρεια Δ (βλ. Σχ. 6)
jh
(Σχ. 6 Λεπτομέρεια Δ)

3. Στις δεξαμενές πυρόσβεσης, όπου η εκκένωση γίνεται με ταχύτατους ρυθμούς, συνιστάται η μηχανική στερέωση των μεμβρανών στα κατακόρυφα στοιχεία.
Τα στηρίγματα τοποθετούνται ανά 0,40 – 0,50m και ακολουθεί η συγκόλληση της ραφής, πέραν του σημείου της μηχανικής στερέωσης.
4. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση (δεξαμενή άρδευσης, πυρόσβεσης) δεν απαιτείται η χρήση της ειδικής συνθετικής μεμβράνης FLAGON AT.
5. Ειδικά τεμάχια υδρορροής, εσωτερικής & εξωτερικής γωνίας TPO / PVC του οίκου ETERNOIVICA, διευκολύνουν την εφαρμογή και βελτιστοποιούν το τελικό αποτέλεσμα.


Δείτε εδώ το σχετικό φυλλάδιο

DOMISSIMA NEWSLETTER