Τεχνική Υποστήριξη
23990 20321

Συνθετική Μεμβράνη

Η εφαρμογή αυτή αφορά την θερµοϋγροµόνωση μη βατού δώµατος, συµβατικού τύπου µε συνθετική μεμβράνη PVC.

1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Η προς στεγάνωση επιφάνεια πριν τις εργασίες θερμοϋγρομόνωσης, θα πρέπει να καθαριστεί επιμελώς

2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΟΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ
Φράγμα υδρατμών
Δηµιουργία φράγµατος υδρατµών με τοποθέτηση φύλλου πολυαιθυλενίου
Διάστρωση θερμομόνωσης
Τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών
Στρώση διαχωρισμού
Τοποθετείται γεωϋφασμα μη υφαντό από ίνες πολυπροπυλενίου ελάχιστου βάρους 200 gr/m², EDILFON FR 200.
Τοποθέτηση της συνθετικής μεμβράνης PVC FLAGON SR, με οπλισμό πολυεστερικό πλέγμα
1. Η μηχανική στερέωση των μεμβρανών εφαρμόζεται σε όλη την επιφάνεια του δώματος όταν δεν προβλέπεται στρώση προστασίας- κυκλοφορίας.
Η επιλογή των εξαρτημάτων μηχανικής στερέωσης εξαρτάται από το φέρον υπόστρωμα και από το αν παρεμβάλεται ή όχι στρώση θερμομόνωσης.
Ο αριθμός μηχανικών στερεώσεων ανά m², εξαρτάται από την κλιματολογική ζώνη της περιοχής, από το ύψος, τον προσανατολισμό του κτιρίου κλπ. και υπολογίζεται βάσει μελέτης υφαρπαγής που προηγείται των εργασιών στεγάνωσης.
2. Μετά τη μηχανική στερέωση ακολουθεί η κόλληση των συνθετικών μεμβρανών με συσκευή θερμού αέρα (αυτόματη ή χειροκίνητη). Με τον τρόπο αυτό έχουμε μια επιφανειακή τήξη του PVC, οπότε η κόλληση επιτυγχάνεται με απλή μεταξύ τους επαφή.
Το ελάχιστο πάχος επικάλυψης των προς κόλληση μεμβρανών είναι 4 cm.
Προηγείται η σημειακή συγκόλληση των μεμβρανών (ποντάρισμα) για να εξασφαλιστεί η ευθυγράμμισή τους και ακολουθεί η ολική κόλληση των ραφών.
3. Η στρώση υγρομόνωσης του δώματος στερεώνεται μηχανικά περιμετρικά με γαλβανισμένη μεταλλική λάμα (Σχ. 1/4), αφού σηκωθεί 5cm στο στηθαίο.
δ
(Σχήμα 1: Λεπτομέρεια στεγάνωσης στηθαίου)

4. Η στεγάνωση των στηθαίων γίνεται με συνθετική μεμβράνη (γωνιακή λωρίδα ενίσχυσης) η οποία σηκώνεται στα στηθαία σε ύψος τουλάχιστον 20cm. Η γωνιακή λωρίδα ενίσχυσης στερεώνεται μηχανικά στο στηθαίο, είτε με πλαστικοποιημένη λάμα PVC (Σχ.1/3) πάνω στην οποία γίνεται επικόλληση της μεμβράνης, είτε με γαλβανισμένη μεταλλική λάμα η οποία καρφώνεται πάνω στη μεμβράνη, ενώ στο δώμα συγκολλάται στην ήδη τοποθετημένη μεμβράνη . Ακολουθεί σφράγιση της στρώσης υγρομόνωσης στο στηθαίο με πολυουρεθανική μαστίχη (Σχ.1/1).
Τέλος, για τη συνολική προστασία του συστήματος στο στηθαίο τοποθετείται και σφραγίζεται εξωτερικός σταλάκτης (Σχ.1/2).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Το παραπάνω σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί και με συνθετική μεμβράνη ΤΡΟ, με τη διαφορά ότι ανάμεσα στις θερμομονωτικές πλάκες και την υγρομόνωση δε χρειάζεται να παρεμβληθεί στρώση διαχωρισμού.
2. Η Flag δύναται να εκπονήσει μελέτη υφαρπαγής για τον υπολογισμό των μηχανικών στηρίξεων της στρώσης υγρομόνωσης σε κάθε δώμα.


Δείτε εδώ το σχετικό φυλλάδιο

DOMISSIMA NEWSLETTER