Τεχνική Υποστήριξη
23990 20321

Κατασκευή Στεγανολεκάνης

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Η διείσδυση υδάτων και υδρατμών στα δομικά υλικά προκαλεί μεγάλες φθορές, ήτοι:
– Διάβρωση και αποσάθρωσή τους
– Χημική διάβρωση και οξείδωση του σιδηρού οπλισμού του σκυροδέματος
– Δημιουργία εξανθημάτων και κηλίδων
– Ανάπτυξη χλωρίδας, λειχήνων και μυκήτων
Πολλά από τα παραπάνω οφείλονται στην άμεση επίδραση της υγρασίας, σε συνάρτηση με τις φυσικές και χημικές ιδιότητες του νερού και των αντίστοιχων δομικών υλικών.
Μια άλλη παράμετρος είναι η σημαντική αύξηση του όγκου του νερού (κατά 10%) από την επίδραση του παγετού, όταν μετατρέπεται από υγρή σε στερεή μορφή. Η καταστροφική επίδραση του παγετού, είναι συνάρτηση του πορώδους του εκάστοτε υλικού και της ποσότητας του νερού που έχει απορροφηθεί.
Για την αποτελεσματική προστασία των θεμελίων των κτιρίων, όταν ο υδροφόρος ορίζοντας είναι στη στάθμη των θεμελίων ή ψηλότερα, ή υπάρχει γειτνίαση με θάλασσα, συνιστάται η δημιουργία στεγανολεκάνης με χρήση συνθετικών μεμβρανών PVC της FLAG, του οίκου SOPREMA.
Η στεγανολεκάνη δημιουργεί ένα στεγανό περίβλημα όλης της θεμελιώσεως του κτιρίου, μέχρι τη στάθμη του εδάφους.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ(βλ.Σχ.1)
– Απαραίτητη προϋπόθεση πριν από την εφαρμογή της στεγανολεκάνης είναι η δημιουργία αποστραγγιστικής στρώσης κάτω από τη θεμελίωση (μη υφαντό γεωύφασμα από παρθένες ίνες πολυπροπυλενίου, βάρους 200gr/m² ενδεικτικού τύπου Drefon S200 και στρώση σκύρων 40cm)
– Ακολουθεί διαχωριστική στρώση με φύλλο πολυαιθυλενίου και σκυροδέτηση στρώσεως καθαριότητας 10cm, με οπλισμό πλέγμα χάλυβα.
– Πάνω στο σκυρόδεμα καθαριότητας γίνεται διάστρωση προστατευτικής στρώσης από μη υφαντό γεωύφασμα από ανακυκλωμένες ίνες πολυπροπυλενίου, βάρους 500gr/m² Edilfon FR500.
– Ακολουθεί η ελεύθερη τοποθέτηση της συνθετικής μεμβράνης PVC Flagon BSL πάχους 2,0mm και συγκόλληση των ραφών με συσκευή κόλλησης θερμού αέρα.
– Τέλος, γίνεται διάστρωση προστατευτικής στρώσης από μη υφαντό γεωύφασμα από ανακυκλωμένες ίνες πολυπροπυλενίου, βάρους 500gr/m² Edilfon FR500.

;
(Σχήμα 1)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η συνθετική μεμβράνη και οι προστατευτικές στρώσεις του πυθμένα προεξέχουν από τα κατακόρυφα στοιχεία κατά 0,5 – 1,0m, ώστε να διασφαλιστεί η συγκόλλησή τους με τα αντίστοιχα μέρη των τοιχίων (Σχ. 1).

– Στις κατακόρυφες επιφάνειες (Σχ.2) γίνεται μηχανική στερέωση στη στάθμη του εδάφους και ελεύθερη τοποθέτηση προς τον πυθμένα, του γεωυφάσματος προστασίας και της συνθετικής μεμβράνης. Η μηχανική στερέωση της μεμβράνης γίνεται με πλαστικοποιημένη λάμα PVC, πλάτους 5,0cm. Ακολουθεί συγκόλληση ραφών με συσκευή κόλλησης θερμού αέρα.

α
(Σχήμα 2)

– Η σφράγιση της στεγανολεκάνης γίνεται στην απόληξή της στην επιφάνεια του εδάφους (σημείο κόλλησης στην πλαστικοποιημένη λάμα PVC) με πολυουρεθανική μαστίχη.
– Τέλος, τοποθετείται προστατευτική και ταυτόχρονα απόστραγγιστική στρώση (αυγουλιέρα) πάνω από το γεωύφασμα προστασίας, η οποία εξασφαλίζει τόσο την επιπλέον προστασία της υγρομόνωσης κατά τη φάση της επιχωμάτωσης (η οποία πρέπει να γίνεται τμηματικά και με κατάλληλα υλικά), όσο και την αποστράγγιση των υδάτων προς τη στρώση σκύρων του πυθμένα.


Δείτε εδώ το σχετικό φυλλάδιο

DOMISSIMA NEWSLETTER