Τεχνική Υποστήριξη
23990 20321

Στεγανωτικά Κονιάματα

1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ – ΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
– Καλός καθαρισμός της επιφάνειας των τοιχίων από τυχόν λάδια ξυλοτύπου, σαθρά κτλ με υδροβολή.
– Τυχόν υφιστάμενες φωλιές στο σκυρόδεμα καθαρίζονται, διαβρέχονται και στοκάρονται με το επισκευαστικό κονίαμα DOMOREPAIR R4 ή με τσιμεντοκονία ενισχυμένη με την οικοδομική ρητίνη DOMORESIN SP.
– Φουρκέτες και μουρέλα κόβονται σε βάθος περίπου 2-3cm και μετά την διαβροχή τους, επισκευάζονται με το επισκευαστικό κονίαμα DOMOREPAIR R4 ή με τσιμεντοκονία ενισχυμένη με την οικοδομική ρητίνη DOMORESIN SP.
– Κατασκευαστικοί αρμοί διακοπής σκυροδέτησης ανοίγονται κατά μήκος τους σε μορφή V, σε βάθος 2-3cm και μετά την διαβροχή τους, σφραγίζονται με το επισκευαστικό κονίαμα DOMOREPAIR R4 ή με τσιμεντοκονία ενισχυμένη με την οικοδομική ρητίνη DOMORESIN SP.
– Στην ένωση του δαπέδου με τα κατακόρυφα στοιχεία, κατασκευάζεται λούκι εξομάλυνσης με επισκευαστικό κονίαμα DOMOREPAIR R2 ή με τσιμεντοκονία ενισχυμένη με την οικοδομική ρητίνη DOMORESIN SP. Όταν απαιτείται ταχύτητα εργασιών, το λούκι εξομάλυνσης μπορεί να κατασκευαστεί και με το ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαμα DOMOREPAIR R3.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
– Σε περίπτωση που υπάρχει ανερχόμενη υγρασία (ο υδροφόρος ορίζοντας είναι πάνω από την πλάκα του υπογείου), γίνεται τμηματική καθαίρεση και επισκευή σαθρών επιχρισμάτων των τοιχίων (όπου υπάρχουν) με το ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαμα DOMOREPAIR R3. Επιπλέον, γίνεται αποξήλωση της υφιστάμενης επικάλυψης του δαπέδου (πλακίδια, laminate, ξύλινο δάπεδο, μάρμαρο, κτλ) μέχρις αποκαλύψεως της πλάκας του υπογείου. Εφόσον στην επιφάνεια που θα αποκαλυφθεί παρατηρηθούν ρωγμές, φωλιές κτλ, γίνεται επάλειψη με DOMORESIN SP και στη συνέχεια επισκευή με το ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαμα DOMOREAIR R3. Σε εκτεταμένες ρωγμές ή φωλιές, συνιστάται ο οπλισμός των επιφανειών με πολυεστερικό ύφασμα ή υαλόπλεγμα.

2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ DOMOLASTIC (Α+Β)

– Καλή διαβροχή του υποστρώματος των τοιχίων και του δαπέδου.
– Αδειάζουμε τα ¾ περίπου του συστατικού Α (υγρό) σε ένα άδειο δοχείο. Προσθέτουμε σιγά σιγά το συστατικό Β (σκόνη). Αναδεύουμε σταθερά και χωρίς διακοπή με αναδευτήρα σε χαμηλές στροφές (300 στροφές/λεπτό) μέχρι το μίγμα να γίνει μία ομοιογενής μάζα, χωρίς σβώλους. Κατόπιν, προσθέτουμε το υπόλοιπο του συστατικού Α.
– Ακολουθεί η πρώτη στρώση DOMOLASTIC σε όλη την επιφάνεια (τοιχία και δάπεδο). Όσο το υλικό είναι ακόμα νωπό, εγκιβωτίζεται πολυεστερικό ύφασμα ή υαλόπλεγμα ως οπλισμός στις ενώσεις του υποστρώματος με τα κάθετα στοιχεία.
– Αφού στεγνώσει η πρώτη στρώση DOMOLASTIC, ακολουθεί άλλη μία στρώση σε όλη την επιφάνεια.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:
1,2-1,6kg/m²/mm ανά στρώση

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
– Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να είναι τουλάχιστον +5°C.
– Σε περίπτωση που ο υδροφόρος ορίζοντας είναι πάνω από την πλάκα θεμελίωσης και υπάρχει διείσδυση υδάτων στο υπόγειο. Πριν ξεκινήσουν οποιεσδήποτε εργασίες στεγάνωσης, θα πρέπει να γίνει υποβιβασμός αυτού κάτω από την στάθμη του δαπέδου. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ένα φρεάτιο άντλησης νερού εξωτερικά και άντληση των υδάτων του υπογείου.


Δείτε εδώ το σχετικό φυλλάδιο

DOMISSIMA NEWSLETTER