Τεχνική Υποστήριξη
23990 20321

Χωρίς Κλίσεις

Η εφαρμογή αυτή αφορά την θερµοϋγροµόνωση βατού δώµατος, συµβατικού τύπου µε συνθετική μεμβράνη PVC. Στο συµβατικό δώµα η στρώση στεγάνωσης έπεται της στρώσης θερμομόνωσης.

1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Στην προς στεγάνωση επιφάνεια πριν τις εργασίες στεγανοποίησης θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:
– Καλός καθαρισμός της επιφάνειας

2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΟΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ

Φράγμα υδρατμών
Δηµιουργία φράγµατος υδρατµών µε ελεύθερη διάστρωση φύλλων πολυαιθυλενίου PE.
Διάστρωση θερμομόνωσης
Τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών.
Στρώση διαχωρισμού
Τοποθετείται γεωϋφασμα μη υφαντό από ίνες πολυπροπυλενίου ελάχιστου βάρους 125 gr/m², DREFON S 125.
Τοποθέτηση της συνθετικής μεμβράνης PVC με οπλισμό υαλοπίλημα.

FLAGON SV
1. Η κόλληση των συνθετικών μεμβρανών πραγματοποιείται με συσκευές θερμού αέρα (αυτόματες ή χειροκίνητες). Με τον τρόπο αυτό έχουμε μια επιφανειακή τήξη του PVC, οπότε η κόλληση επιτυγχάνεται με απλή επαφή μεταξύ τους.

Το ελάχιστο πλάτος επικάλυψης των προς κόλληση μεμβρανών είναι 4 cm.

2. Ακολουθεί ελεύθερη διάστρωση της συνθετικής μεμβράνης και θερμοκόλληση των ραφών των ρολών της με πιστόλι θερμού αέρος.
3. Η στρώση υγρομόνωσης του δώματος στερεώνεται μηχανικά περιμετρικά με γαλβανισμένη μεταλλική λάμα (Σχ. 1/4), αφού σηκωθεί 5cm στο στηθαίο.
4. Η στεγάνωση των στηθαίων γίνεται με συνθετική μεμβράνη (γωνιακή λωρίδα ενίσχυσης) η οποία υψώνεται στα στηθαία σε ύψος τουλάχιστον 20cm. Η γωνιακή λωρίδα ενίσχυσης στερεώνεται μηχανικά στο στηθαίο, είτε με πλαστικοποιημένη λάμα PVC (Σχ.1/3). Πάνω στην οποία γίνεται επικόλληση της μεμβράνης, είτε με γαλβανισμένη μεταλλική λάμα η οποία καρφώνεται πάνω στη μεμβράνη, ενώ στο δώμα συγκολλείται στην ήδη τοποθετημένη μεμβράνη. Ακολουθεί σφράγιση της στρώσης υγρομόνωσης στο στηθαίο με πολυουρεθανική μαστίχη (Σχ.1/1).
Τέλος, για τη συνολική προστασία του συστήματος στο στηθαίο τοποθετείται και σφραγίζεται εξωτερικός σταλάκτης (Σχ.1/2)
Μόνωση - Στεγάνωση Δώματος Χωρίς Κλίσεις - Domissima
(Σχ. 1: Μηχανική στερέωση στο στηθαίο)
5. Τέλος, πάνω από τη στρώση υγρομόνωσης τοποθετείται στρώση προστασίας από μη υφαντό γεωύφασμα ανακυκλωμένου πολυπροπυλενίου 200gr/m² Edilfon FR200 και διαστρώνονται σκύρα, ως τελική στρώση (βατό δώμα Σχ.2)

Μόνωση - Στεγάνωση Δώματος Χωρίς Κλίσεις - Domissima
(Σχ.2 : 1.Υπόστρωμα, 2.Φράγμα υδρατμών, 3.Θερμομόνωση, 4. Γ/Φ διαχωρισμού, 5. Συνθετική μεμβράνη PVC SV, 6. Γ/Φ προστασίας, 7. Στρώση σκύρων, 8. Περιμετρική στερέωση υγρομόνωσης)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Το παραπάνω σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί και με συνθετική μεμβράνη ΤΡΟ, με τη διαφορά ότι ανάμεσα στις θερμομονωτικές πλάκες και την υγρομόνωση δε χρειάζεται να παρεμβληθεί στρώση διαχωρισμού.
2. Η Flag δύναται να εκπονήσει μελέτη υφαρπαγής για τον υπολογισμό των μηχανικών στηρίξεων της στρώσης υγρομόνωσης σε κάθε δώμα.
3. Ειδικά τεμάχια υδρορροής, εξαερισμού, εσωτερικής & εξωτερικής γωνίας TPO / PVC του οίκου ETERNOIVICA, διευκολύνουν την εφαρμογή και βελτιστοποιούν το τελικό αποτέλεσμα.


Δείτε εδώ το σχετικό φυλλάδιο

DOMISSIMA NEWSLETTER