Πολιτική Ποιότητας

 

Η Πολιτική Ποιότητας της DOMISSIMA συνίσταται στην πλήρη ικανοποίηση κάθε πελάτη και στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και προϊόντων της εταιρίας.

Για το σκοπό αυτό η εταιρία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας πλήρως εναρμονισμένο με τις ανάγκες και τους στόχους της. Οι στόχοι και η πορεία της επιχείρησης παρακολουθούνται και αναθεωρούνται με συγκεκριμένες διαδικασίες του Συστήματος Ποιότητας.

Η εταιρία, προωθεί άμεση και συνεχή επικοινωνία με τον πελάτη, έτσι ώστε να είναι δυνατή η μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης του, και να υπάρχει η δυνατότητα έγκαιρης και αποτελεσματικής αντίδρασης στα τυχόν παράπονά του.

H διαδικασία διασφάλισης της ποιότητας των προϊόντων, υπηρεσιών και έργων που εφαρμόζεται από την εταιρία, έχει πιστοποιηθεί από το φορέα πιστοποίησης QMSCERT με ISO 9001:2008.

Πιστεύοντας ότι όλα τα παραπάνω βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού της, η εταιρία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην σωστή αξιολόγηση και συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της, διαθέτοντας για τον σκοπό αυτό όλους τους απαραίτητους πόρους.

Δείτε παρακάτω τα σχετικά φυλλάδια:

Δείτε εδώ το Πιστοποιητικό ISO 9001:2008
Δείτε εδώ την Πολιτική Ποιότητας
Δείτε εδώ το Πιστοποιητικό FPC