Προστασία Περιβάλλοντος

 

Ο σεβασμός στο περιβάλλον αποτελεί για την Domissima αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής της πολιτικής στην πορεία για μια μακροχρόνια και φιλική προς το περιβάλλον ανάπτυξη.

Η συνεχής προσπάθεια βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων της εταιρίας καθώς και η τήρηση των νομοθετικών απαιτήσεων στην άσκηση κάθε δραστηριότητας, είναι οι βασικοί άξονες στους οποίους κινείται η περιβαλλοντική πολιτική μας.

Στα πλαίσια αυτά, ως γενικοί στόχοι διαχείρισης περιβάλλοντος της Domissima είναι:

– Η συνεχής διερεύνηση ανάληψης προληπτικών ή διορθωτικών πρωτοβουλιών για την πιο παραγωγική χρήση των πόρων που απαιτούνται για την αποτελεσματική λειτουργία της εταιρίας

– Η συνεχής ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος

– Η διαρκής προσπάθεια μείωσης των πιθανών επιπτώσεων στο περιβάλλον μέσω της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων

– Η διατήρηση και η ενίσχυση του κύρους της επιχείρησης ως προς την προστασία του περιβάλλοντος.

Η επίτευξη των γενικών αυτών στόχων γίνεται με την εφαρμογή μεθόδων ελέγχου, παρακολούθησης και μέτρησης όλων των διεργασιών που υπάγονται στις λειτουργίες του σχεδιασμού και της παραγωγής των προϊόντων/υπηρεσιών, των προμηθειών και των συνεργασιών, της τεχνικής υποστήριξης κλπ., καθώς και με τον ορισμό συγκεκριμένων μετρήσιμων στόχων διαχείρισης με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος στα πλαίσια της γενικότερης Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development).